Omställningsförmåga

För att kunna hantera de utmaningar som välfärden står i och inför behövs omställningsförmåga hos medarbetare och ledare. Arbetet med att leda och skapa förutsättningar för omställning i vardagen kräver särskilda färdigheter. 

Därför utbildar vi omställningsledare

En organisation med en god omställningsförmåga har förmågan att anpassa sig till förändring och kan möta utmaningar som uppstår i omgivningen. Omställningsförmåga i välfärden bygger på en strategi för att hantera förändringar och att den har en kultur av tillit och lärande. Det handlar också om att verksamheten har en väl fungerande samverkan med andra aktörer i samhället, såsom företag, civilsamhället och andra kommuner.

Välfärdens utmaningar

Ekonomiska

Omställning kan innebära stora investeringar, och kommunerna behöver hitta finansieringslösningar för att kunna genomföra omställningen.

Demografiska

Omställning kan innebära problem att hitta utbildad personal för att exempelvis ta hand om en åldrande befolkning.

Politiska

Omställning kan vara politiskt kontroversiellt och kräva stöd från olika politiska grupper och samhällssektorer. 

Tekniska

Införandet av nya teknologier och metoder kommer kräva investeringar i nya system och utbildning av personal.  Och digitaliseringen kommer ställa oss inför utmaningar vi ännu inte kan föreställa oss. 

Sociala

Omställning kan innebära förändringar för arbetstillfällen och lokalsamhällen, vilket skapar sociala och ekonomiska utmaningar.

Juridiska

Omställning kommer kräva att lagar förändras och att kommuner och regioner ändrar eller uppdaterar sina riktlinjer och regler för att främja samverkan över organisatoriska gränser och möjliggöra snabb förändring.

Organisatoriska

Framtidens medarbetare drivs av delaktighet och utvecklingsmöjligheter. Det kan ställa krav på att utveckla organisationskultur och organisation som präglas av psykologisk trygghet, tillåtelse att ibland misslyckas och med en platt struktur.

Miljömässiga

·Omställning till en hållbar välfärd kan kräva stora förändringar inom områden som energiförsörjning, avfallshantering och transport.  

Informationsmässiga

Vi har tillgång till allt mer information. Detta kan leda till andra krav från medborgaren och andra möjligheter att förbättra verksamhet.